Karaka Promet d.o.o.. se obavezuje štititi Vašu privatnost i garantira upotrebu ostavljenih informacija u skladu sa Policom Privatnosti i zakonskom regulativom. Karaka Promet d.o.o. obavezuje se da će za prikupljene podatke poduzeti mjere protiv neovlaštenog ili slučajnog pristupa osobnim podacima, mijenjanja, uništavanja ili gubitka podataka, neovlaštenog prijenosa, drugih oblika nezakonite obrade podataka kao i mjere protiv zloupotrebe osobnih podataka. Ova obaveza ostaje na snazi i nakon završetka obrade podataka. Nositelj podataka ima pravo da bude obaviješten ako su podaci o njemu / njoj otkriveni u vezi sa ispravkom ili brisanjem podataka. Karaka Promet d.o.o. podatke koje prikupi od Vas čuva trajno ili do opoziva pristanka na obradu podataka.

Svi podaci koje ostavite na Web Shop-u Tintilinic.ba se čuvaju u skladu sa zakonskom regulativom. Sakupljeni podaci mogu biti upotrijebljeni za:

1. Provjeru i isporuku narudžbi

2. Pružanje podrške kupcu

3.Slanje informativnih i promotivnih poruka (Newsletter)

4.Obradu zahjteva za reklamaciju ili zamjenu kupljenog artikla

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Karaka Promet d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.